Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Main Gallery
Lindestraat 122, bus 1, 2880 Bornem
E-mail: info@maingallery.be
Telefoon:+32478275084
Ondernemingsnummer: BTW BE0694.688.660

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website https://maingallery.be/ is een website van Anouchka Springael, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lindestraat 122, bus 1, 2880 Bornem, en met ondernemingsnummer 0694.688.660 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “Main Gallery”.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het bezoeken van de website van Main Gallery moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Main Gallery aanvaard zijn.

De Klant kan Main Gallery als volgt bereiken:

– Telefonisch: +32 (0)478 27 50 84

– Per email: info@maingallery.be

– Per post: Lindestraat 122, bus 1, 2880 Bornem

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bijkomende leveringskosten gelden enkel voor het leveren van schilderijen op doek. Leveringskosten worden schriftelijk via e-mail overeengekomen met de Klant, voordat de Klant het artikel heeft gekocht. Main Gallery levert het aangekochte schilderij pas wanneer de Klant via mail toestemt met deze leveringskosten en Main Gallery het aankoopbedrag en e-mail met toestemming heeft ontvangen.

Voor de aanvang van de werkzaamheden dient de Klant een bedrag van 30% van het totaalbedrag als voorschot te betalen. Het restbedrag wordt door de Klant betaald als de werken zijn afgerond. Facturen dienen binnen een periode van één week na afronding van de werken betaald te worden.

Schetsen die gemaakt werden door Main Gallery, voorafgaand aan de werkzaamheden, worden niet aangerekend indien de werken effectief mogen uitgevoerd worden. Indien de Klant zich na het maken van de schetsen bedenkt en de werkzaamheden niet laat uitvoeren, zal Main Gallery een totaalbedrag van 80EURO factureren voor het maken van de schetsen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Main Gallery niet. Main Gallery is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Main Gallery is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Main Gallery. Main Gallery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Aankopen schilderij

Betalen:
Nadat de Klant een schilderij heeft besteld, ontvangt hij/zij binnen 5 werkdagen een factuur via e-mail. Als de betaling ontvangen is, komt de koop tot stand en wordt de bestelling verder verwerkt.

Levering:
De bestelling wordt binnen de schriftelijk overeengekomen levertijd bezorgd op het door de Klant opgegeven afleveradres. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via contante betaling
  • via overschrijving op rekeningnummer BE96 7350 5061 6305

Main Gallery is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra het correcte bedrag ontvangen is door Main Gallery, zal het schilderij geleverd worden aan de Klant. Van zodra 30% van het totaalbedrag voor een muurschildering ontvangen is door Main Gallery, zullen de werken tot uitvoering worden gebracht.

Schilderijen en/of muurschilderingen aangevraagd via deze website worden geleverd en/of uitgevoerd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Main Gallery is niet gebonden aan het nakomen van overeenkomsten met de koper indien zij daartoe verhinderd is door omstandigheden die niet onder haar controle vallen, zoals stakingen, bedrijfsstoring, enz.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Main Gallery.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Main Gallery was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De schilderijen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Main Gallery.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Main Gallery te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden voor alle Klanten die in hun hoedanigheid van consument schilderijen op doek aankopen bij Main Gallery en/of een muurschildering laten uitvoeren.

De Klant heeft geen herroepingsrecht op muurschilderingen die reeds uitgevoerd werden door Main Gallery, noch op aangekochte schilderijen op doek die door Main Gallery reeds geleverd werden. Op het moment van afgifte door Main Gallery kan de Klant het schilderij op doek beoordelen en op dat moment de aankoop herroepen. Nadat de Klant het schilderij heeft goedgekeurd en in ontvangst heeft genomen, vervalt het herroepingsrecht onmiddellijk.

De Klant heeft ten allen tijde het recht om ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de Klant een vergoeding van 30% van het totaalbedrag verschuldigd aan Main Gallery, hetgeen overeenstemt met het voorschot dat reeds betaald werd.

Artikel 8: Garantie

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Main Gallery zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van een schilderij of na afronding van schilderwerken door de Klant te worden gemeld. Alle schade die niet veroorzaakt werd door Main Gallery zal voor rekening van de Klant hersteld worden, indien binnen deze termijn van 2 weken gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Slechte resultaten die zich manifesteren ten gevolge van verborgen gebreken, gebrekkige ondergrond, slechte onderlaag op muren of voorbereidingen die door de Klant niet werden uitgevoerd, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn van of door Main Gallery, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Main Gallery is bereikbaar op het telefoonnummer +32478275084, via e-mail op info@maingallery.be of per post op het volgende adres Lindestraat 122, bus 1, 2880. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Main Gallery beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Main Gallery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Main Gallery om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Main Gallery. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Main Gallery heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Main Gallery heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/ecommercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Bijlage 2: PDF document van de algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden als pdf bestand.