Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Main Gallery
Oppuursdorp 40, 2890 Puurs-Sint-Amands
E-mail: info@maingallery.be
Telefoon:+32478275084
Ondernemingsnummer: BTW BE0694.688.660

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website https://maingallery.be/ is een webshop van Anouchka Springael, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Oppuursdorp 40, 2890 Puurs-Sint-Amands, en met ondernemingsnummer 0694.688.660 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “Main Gallery”.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Main Gallery moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Main Gallery aanvaard zijn.

De Klant kan Main Gallery als volgt bereiken:

– Telefonisch: +32 (0)478 27 50 84

– Per email: info@maingallery.be

– Per post: Oppuursdorp 40, 2890 Puurs-Sint-Amands

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bijkomende leveringskosten gelden enkel voor het verzenden van ‘grote’ artikelen. Leveringskosten worden schriftelijk via e-mail overeengekomen met de Klant, nadat de Klant het artikel heeft gekocht. Deze kosten worden besproken met de Klant. Main Gallery verzendt het aangekochte artikel pas wanneer de Klant via mail toestemt met deze verzendingskosten en Main Gallery het aankoopbedrag en e-mail met toestemming heeft ontvangen. Verzendingskosten voor ‘grote’ kunstwerken worden door de Klant afgerekend met de desbetreffende koeriersdienst.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Main Gallery niet. Main Gallery is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Main Gallery is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Main Gallery. Main Gallery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen:
Een bestelling kan geplaatst worden via de website door een artikel te kiezen en toe te voegen aan het winkelmandje. Als de Klant alle gewenste artikelen in zijn/haar winkelmandje heeft liggen, dan klikt hij/zij op ‘bestellen’ en volgt hij/zij de verdere bestelprocedure.

Bestelling plaatsen:
Als de Klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, kan hij/zij de bestelling definitief afronden.

De Klant krijgt een bevestiging van de bestelling via e-mail.

Betalen:
De Klant kan betalen in de laatste stap van de bestelprocedure. Nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij/zij binnen 5 werkdagen een factuur via e-mail. Als de betaling ontvangen is, komt de koop tot stand en wordt de bestelling verder verwerkt.

Levering:
De bestelling wordt binnen de aangegeven levertijd bezorgd op het door de Klant opgegeven afleveradres. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen.

Zodra de artikelen zijn opgestuurd, ontvangt de Klant een track & trace code via e-mail.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE96 7350 5061 6305
  • via VISA

Main Gallery is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra het correcte bedrag ontvangen is door Main Gallery, zal het artikel verstuurd worden naar de Klant.

De kunstenaar waarvan de Klant het kunstwerk kocht, wordt van de verkoop op de hoogte gebracht. Voor ‘kleine’ en ‘middelgrote’ kunstwerken kiezen onze kunstenaars zelf een verzendingsdienst. Voor ‘grote’ kunstwerken wordt er met de Klant een koeriersdienst overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Voor ‘kleine’ en ‘middelgrote’ kunstwerken worden geen extra leveringskosten gerekend. Voor ‘grote’ kunstwerken zijn de leveringskosten voor de Klant en zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen koeriersdienst. De Klant rekent leveringskosten af met de gekozen koeriersdienst.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Europa.

Voor de levering van ‘kleine’ en ‘middelgrote’ kunstwerken worden geen extra leveringskosten aangerekend en gebeuren door een door de kunstenaar gekozen leveringsdienst. ‘Grote’ kunstwerken worden geleverd door een door de Klant gekozen koeriersdienst en de kosten hiervoor zijn afhankelijk van de verzendingskosten die de gekozen leverancier handhaaft. In dit geval worden leveringskosten met de door de Klant gekozen koeriersdienst afgerekend. De duur van de levering is afhankelijk van de leveringstermijn van de gekozen pakketjesdienst of leverancier.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Main Gallery is niet gebonden aan het nakomen van overeenkomsten met de koper indien zij daartoe verhinderd is door omstandigheden die niet onder haar controle vallen, zoals stakingen, bedrijfsstoring, enz.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Main Gallery.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Main Gallery was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Main Gallery.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Main Gallery te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Main Gallery.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Main Gallery, Oppuursdorp 40, 2890 Puurs-Sint-Amands, +32478275084, info@maingallery.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.maingallery.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Main Gallery heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Main Gallery, Oppuursdorp 40, 2890 Puurs-Sint-Amands. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Main Gallery.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Main Gallery zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Na ontvangst van het modelformulier van herroeping, stuurt Main Gallery de klant via e-mail duidelijke retourinstructies voor het verpakken en retourzenden van het artikel. Main Gallery is niet verantwoordelijk voor schade aan de teruggezonden artikelen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Main Gallery alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief kosten van de goedkoopst aangeboden standaardlevering voor ‘grote’ artikelen (en dus exclusief kosten van andere wijzen van levering), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Main Gallery op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Main Gallery kan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen in oorspronkelijke staat heeft teruggekregen.

Van zodra Main Gallery bevestiging heeft gekregen dat het geretourneerde werk opnieuw bij de kunstenaar is toegekomen, of wanneer wij van de Klant het bewijs hebben ontvangen dat de aankoop werd teruggezonden, storten wij de Klant – naargelang welk tijdstip eerst valt – het aankoopbedrag terug.

Main Gallery betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Main Gallery geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • overeenkomsten waarbij de Klant Main Gallery specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Main Gallery klantendienst en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Main Gallery.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Main Gallery zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van het artikel door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Main Gallery is bereikbaar op het telefoonnummer +32478275084, via e-mail op info@maingallery.be of per post op het volgende adres Oppuursdorp 40, 2890 Puurs-Sint-Amands. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Main Gallery beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Main Gallery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Main Gallery om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Main Gallery. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Main Gallery heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Main Gallery heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/ecommercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Download hier het modelformulier voor herroeping

Bijlage 2: PDF document van de algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden als pdf bestand.

CONTACT

info@maingallery.be

Oppuursdorp 40,
2890 Puurs-Sint-Amands
+32 478 27 50 84

BE0694688660​

BLIJF OP DE HOOGTE